ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
17,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
01-พฤศจิกายน-2541  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
เกรดเฉลี่ย :
3.18 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-มีนาคม-2565  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-สิงหาคม-2565  
ตำแหน่ง 1 :
ครู  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
มองหาโอกาสที่ดีกว่า  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นชีวิตไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบหรือนอกระบบกล่าวอย่างง่ายการศึกษาก็เปรียบเสมือนการเรียนรู้และการเรียนรู้ไม่ว่าจะในตำราหรือการเรียนรู้ในชีวิตจริง ฉะนั้นการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนเรารู้จักเอาสิ่งเรียนรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
แน่นอนว่าสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือการศึกษาไทยเองก็เช่นกัน ดังนันการศึกษาไทยที่ปลูกฝังอนาคตของชาติที่กำลังจะเติบโตก็ควรรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากล่าวคือปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร ซึ่งเป็นผู้ชี้แนะในหลักการ และความรู้ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในวัยเริ่มเรียนรู้ พ่อแม่โดยปกติเป็นกัลยาณมิตรที่ทุ่มเททั้งกายและจิตเพื่อให้ลูกเป็นคนดี มีความรู้ ลำดับต่อมา คือ ครู อาจารย์ (ที่มีคุณลักษณะ และคุณสมบัติเป็นครู ตามหลักกัลยาณมิตรธรรม ๗ ดังได้กล่าวแล้ว) สิ่งที่ได้จากกัลยาณมิตร เริ่มต้นจากประสบการณ์จากการสัมผัสด้วย ตา หู จมูก ลิ้น กาย และเลือกรู้ จำ ปฏิบัติในสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่ตนต้องการ ได้รู้หลักการต่างและความคิดรวบยอดของสิ่งต่าง ๆ เก็บใส่ในสมองเป็นพื้นฐานในการคิดในการพิจารณาตัดสินใจในการหาเหตุที่มา คือ โยนิโสมนสิการต่อไป