ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสุขศึกษา  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
04-มิถุนายน-2541  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
สุขศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.72 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
แชมป์ฟุตบอล (รอบภาค)  
Thailand prime minister Cup  
2562  
รองแชมป์  
IMANE futsal Women university league  
2563  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
04-มีนาคม-2565  
ตำแหน่ง 1 :
นิสิตครูสุขศึกษาฝึกประสบการณ์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและควรที่จะเปิดกว้างในด้านความคิดของผู้เรียน ซึ่งในปัจจุบันค่อนข้างที่จะตีกรอบด้านความคิดจนทำให้ผู้เรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่กล้าทำไม่กล้าคิด และในส่วนของการจัดการเรียนการสอนค่อนข้างที่จะเน้นท่องจำ ทำให้ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้น ครูควรมีการจัดการเรียนที่ให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะเชื่อว่าประสบการณ์จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สภาพสังคมในปัจจุบัน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม โรคระบาด ทัศนคติของผู้คน หรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจ มีทั้งด้านดีและไม่ดี ซึ่งทั้งหมดนี้ ส่งผลกระทบต่อการศึกษาอย่างมาก สังคมควรให้ความสำคัญกับความสามารถของเด็กความสนใจของเด็กไม่ควรตัดสินตัวเด็กจากใบเกรด และสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ต้องปรับมาเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในบางบริบทต้องเข้าใจเด็ก ทั้งเรื่องของอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ บางคนอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ก็ต้องพยายามจัดการให้เด็กได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม สังคมควรมีมุมมองที่เปิดกว้างมากขึ้นไม่ผูกติดความเชื่อเดิมๆที่เป็นการปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์หรือความฝันของเด็ก  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ในการปฏิบัติหน้าที่ครูต้องความเป็นกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิกา ส่งผลต่อความต้องการของผู้เรียนดังนั้นครูควรที่จะมีจิตใจที่ดี ใช้คำพูดที่ดี ให้กำลังใจและมีเหตุผลรับฟังผู้เรียนเสมอ