ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
03-มกราคม-2538  
อายุ :
27  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษ 
เกรดเฉลี่ย :
2.44 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
 
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
งานศิลปะ นาฏศิลป์ (แต่งหน้านักเรียนสำหรับทำการแสดงต่างๆ)  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ครูสอนดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
รร ราชประชานุเคราะห์ ๓๓  
2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-พฤษภาคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-ตุลาคม-2561  
ตำแหน่ง 1 :
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และ Co teacher ห้องเรียน English Program  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
15,800  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
สิ้นสุดสํญญาจ้าง ทาง รร เรียกบรรจุครูผู้ช่วยมาแทนตำแหน่ง  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
07-พฤศจิกายน-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-กันยายน-2562  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
15,000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
ย้ายกลับมาอยู่ รร ใกล้ภูมิลำเนาเดิมของตนเอง เพราะต้องดูแลบิดาที่ป่วย  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
05-กันยายน-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 3 :
พนักงานราชการ  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
20,500  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ย้ายตามคู่สมรส  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบัน เป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงขนานใหญ่และต้องได้รับการปฏิรูป ซึ่งมาจากระบบการศึกษาและการปลูกฝังของผู้ปกครองเรื่องการเลือกอาชีพ หรือเรียกได้ว่าทัศนคติดังกล่าว เป็นสาเหตุสำคัญกดดันให้เยาวชนไทย 78% เกิดความเครียด ในมุมมองของข้าพเจ้า การให้อิสระต่อการเรียนรู้กับผู้เรียนได้ศึกษาและพัฒนาตนในด้านที่ผู้เรียนถนัด จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ลดสภาวะกดดัน สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ได้ รวมไปถึงได้สร้างบุคคลที่มีคุณภาพในด้านนั้นๆได้อย่างดีเยี่ยม 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านวัตถุนิยม และด้านสังคมนิยม ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยมีปัจจัยมาจากหลายๆองค์ประกอบทั้งทางบุคคลและสิ่งแวดล้อม เราจึงควรสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเอง และตัวผู้เรียน เพื่อที่จะพร้อมรับมือกับสภาพสังคมไทยได้อย่างมั่นคง  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การมีกัลยาณมิตรที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้เรียนเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี และในชั้นเรียน เป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในการทำงาน และการจัดการเรียนรู้ โยนิโสมน เป็นกระบวนการคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งกล่าวคือ เป็นการคิดหาเหตุ เพื่อง่ายต่อการนำไปใช้ในกระบวนการสอน