ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
20,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
23-สิงหาคม-2539  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษศึกษา 
เกรดเฉลี่ย :
3.78 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
 
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
 
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
 
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
 
6.2 Web based Application
 
6.3 Mobile Application
 
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
 
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
 
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
 
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
 
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
Certificate of Academic Excellence for GPA  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
2560  
Diploma of Completion the Level of 20  
Wall Street English  
2562  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
ปัจจุบันระบบการศึกษาไทยยังประสบปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอยู่หลายด้าน อาทิเช่น ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา หลักสูตรที่เนื้อหาวิชาการที่หนักเกินความจำเป็น และข้อสอบกลางที่ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรที่สอนในโรงเรียน ปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่ออนาคตและคุณภาพชีวิตของนักเรียน เช่น นักเรียนเรียนมากจนไม่มีเวลากิจกรรมอื่นๆหรือค้นหาตัวเอง และนักเรียนบางคนยังต้องเรียนพิเศษมากมายเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ถูกสะสมมานานและไม่ได้รับการแก้ไขและความสนใจอย่างจริงจังเท่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ ปัญหาเหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเท่าที่ควรทั้งๆที่ประโยคที่ว่า “เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” หรือ “เด็กคืออนาคตของชาติ” ถูกนำมาใช้โดยทั่วไปในงานสำคัญต่างๆ  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการพัฒนาทางความคิด ด้วยปัจจัยในด้านต่างๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนเกิดความเคร่งเครียดในเรื่องของการหารายได้ และปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตจนไม่มีเวลาหรือลืมที่จะทำกิจกรรมอื่นๆที่จะช่วยค้นหาหรือส่งเสริมศักยภาพหรือความถนัดอย่างแท้จริงของแต่ละบุคคล เช่น การอ่านหนังสือ เล่นกีฬา หรือแม้แต่การออกไปหาประสบการณ์นอกห้องเรียนหรือที่ทำงาน ด้วยเหตุนี้ ทำให้สังคมไทยยังย่ำอยู่กับที่ ไม่มีนักคิด นักพัฒนาหรือนวัตกรรมใหม่ๆ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :