ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนทุกวิชาและสอนออนไลน์ได้ ครูธุรการ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
01-มีนาคม-2540  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
การโรงแรม-ท่องเที่ยว 
วิชาเอก :
การโรงแรม 
เกรดเฉลี่ย :
2.43 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดีมาก  
ดีมาก  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดีมาก  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดีมาก  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดีมาก  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ดี  
6.2 Web based Application
ดี  
6.3 Mobile Application
ดีมาก  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
ภาษาc+  
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
ดี  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดี  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดี  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
ด้านกีฬา ตีแบต ว่ายน้ำ และปัจจุบันรับสอนพิเศษทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบออนไลน์ สอนได้ทุกวิชา และกำลังศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
นักเรียนดีเด่น  
สารวิทยา  
2555  
รองชนะเลิศอันดับ1 จัดดอกไม้  
เกษตรศาสตร์  
2562  
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-มิถุนายน-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
15-กุมภาพันธ์-2564  
ตำแหน่ง 1 :
ครูสอนพิเศษ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
10000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เป็นครูรับจ้าง part time  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-ตุลาคม-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
15-ตุลาคม-2565  
ตำแหน่ง 2 :
พนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
14900  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
เป็นแค่พนักงานจ้างเหมาต้องการงานประจำ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยเป็นการศึกษาที่มีระเบียบและมีความยากกว่าการศึกษาในระดับสากลเพราะการศึกษาไทยเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพดีเป็นอย่างมาก มีความคิดที่ซับซ้อนและมีความยากในตัว การศึกษาไทยสามารถจะพัฒนาให้เด็กไทยมีการพัฒนาที่ก้าวหน้าในอนาคตข้างหน้าได้ และสามารถนำแนวทางในการศึกษาหรือที่เรียนมานั้นนำไปใช้ให้เกิดผลที่ดีต่อตนเองและประเทศชาติในอนาคตได้อีกด้วย 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ด้วยสภาพสังคมไทยที่ยังไม่มีความสามัคคีสักเท่าไหร่หนัก ดิฉันก็ยิ่งอยากจะทำให้สภาพสังคมนั้นกลับมาแข็งแรงให้เหมือนแต่ก่อน และในฐานะการเป็นครูก็อยากจะพัฒนาและปลูกฝังสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆทั้งในเรื่องการเรียนและชีวิตประจำวัน การใช้ชีวิตให้กับเด็กๆสามารถที่นำคำสอนที่เราให้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและเป็นคนดี คนเก่งของสังคมอีกด้วย  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การเป็นครูควรมีการสร้างมิตรไมตรีที่ดีกับผู้ร่วมงานและการเป็นครูนั้นควรมีการสร้างมิตรไมตรีที่ดีให้กับนักเรียนอีกด้วย เพื่อให้มีปลูกฝั่งการสอนให้เด็กเกิดความสนใจในการศึกษาของไทยอีกด้วย