ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
16,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
13-กันยายน-2541  
อายุ :
23  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
มนุษยศาสตร์ 
วิชาเอก :
วิชาภาษาอังกฤษ 
เกรดเฉลี่ย :
3.46 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดี 
ดี 
ดี  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ดี  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
สามารถสื่อสารภาษาเขมรสุรินทร์ได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ และมีความสนใจเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่หลากหลายภาษา เคยเป็นติวเตอร์ระหว่างการปิดภาคเรียนให้แก่เด็กชั้น ป.2-ป.5 และ ม. 4 โดยการคิดสื่อ และเนื้อหาที่เหมาะสมต่อระดับชั้น  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
The International Class of Indonesian Laguage for Speaking of Others Languages Program. "The 4th BIPA Plus" Pattimura University  
Pattimura University  
2562  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬาและวัฒนธรรมเพื่อรองรับการแข่งขัน MOTO GP 2018-2020 รุ่นที่ 7  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
2562  
BRU English Camp 2019  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
2562  
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกับสำนักงาน  
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์  
2562  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
02-พฤศจิกายน-2563  
-จนถึงวันสุดท้าย :
14-กุมภาพันธ์-2564  
ตำแหน่ง 1 :
นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-ธันวาคม-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 2 :
ครูผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบัน มีความหลายหลาย ทั้งหลักสูตรเนื้อหา การเรียน การสอนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพปัจจุบัน เราต้องปรับตัวให้เท่าทัน และจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม และน่าสนใจที่สุด เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการอยากรู้ อย่างเรียน ตลอดจนเกิดความเข้าใจ 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยของการเรียนรู้ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง และมีความหลากหลาย มีสื่อการเรียนการสอนที่แปลกไปจากเดิม เนื่องจากสภาพปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตรที่ดีเป็นสิ่งสำคัญทั้งต่อผู้สอน และผู้เรียน เราต้องใส่ใจ และเข้าใจเสมือนการสอนลูกสอนหลาน สอนด้วยความรัก เอาใจใส่ให้เขารู้สึกสบายใจที่จะเรียนที่สุด