ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครู/อาจารย์ สอนภาษาอังกฤษ/งานฝึกอบรม/งานประสานงาน  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
18,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
15-มีนาคม-2519  
อายุ :
46  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ (เกียรตินิยม) 
เกรดเฉลี่ย :
3.87 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ดีมาก  
ฝรั่งเศส
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดี  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ไม่ได้เลย  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ไม่ได้เลย  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
พอใช้  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
20-ตุลาคม-2540  
-จนถึงวันสุดท้าย :
30-เมษายน-2564  
ตำแหน่ง 1 :
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
47735  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
เพื่อย้ายภูมิลำเนา  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาคือปัจจัยขั้นพื้นฐานที่มีสำคัญมากต่อคนไทย เนื่องจากการศึกษาช่วยพัฒนาชีวิต สังคมและประเทศอย่างต่อเนื่องเสมอมา แต่จะเห็นได้ว่า ถึงแม้เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไทยในปัจจุบันนั้นจะเจริญและพัฒนามากขึ้นเพียงใด การศึกษาก็ยังควรได้รับการพัฒนาให้มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน จะเห็นได้จากในสังคมไทยนั้นมียังคงมีความเลื่อมล้ำทางการศึกษาอยู่ อีกทั้งความเจริญทางการศึกษายังจำกัดอยู่ในบางส่วนของประเทศ ซึ่งอาจมีผลมาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเมืองและเศรษฐกิจ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า โลกปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก เทคโนโลยีจึงเข้ามามีส่วนทำให้การศึกษาที่มีมากมายหลายด้าน สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น การค้นคว้าและการเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท หรือ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการศึกษาในปัจจุบัน ดังนั้น สังคมไทยปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมที่มีการพัฒนาและความเจริญในด้านต่างๆมากมาย จึงควรส่งเสริมผู้เรียนได้เลือกเรียนรู้เเละพัฒนาในสิ่งที่ตนสนใจ มากกว่าถูกกำหนดด้วยความต้องการทางเศรษฐกิจและนโยบายทางการเมือง ซึ่งไม่เป็นเพียงแค่การให้โอกาสเพิ่มในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสำหรับผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาตัวผู้สอนด้วยเช่นกัน  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน สังคมไทยพัฒนาอย่างมากควบคู่ไปกับเศรษฐกิจตามระบบทุนนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเจริญเติบโตทั้งทางด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดนทั่วโลก ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีส่วนทำให้ความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านบวกและลบ ดังนั้นคนในสังคมไทยต้องพร้อมที่จะปรับตัวและพัฒนาตนเองอยู่เสมอกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบพลวัตนี้ การศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการให้องค์ความรู้และความเข้าใจในด้านต่างๆเพื่อการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาในหลายๆด้านจึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำให้สังคมไทยนั้นพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงหลายด้านที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมกันๆกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :