ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูภาษาอังกฤษ,ผู้ช่วยครู  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
22,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
15-กุมภาพันธ์-2537  
อายุ :
28  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
การท่องเที่ยว 
เกรดเฉลี่ย :
3.60 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
ดี  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
ไม่ได้เลย  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
 
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
01-สิงหาคม-2564  
-จนถึงวันสุดท้าย :
-  
ตำแหน่ง 1 :
ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ(Teacher Assistant)  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
18,000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ย้ายที่พักอาศัยซึ่งไกลจากโรงเรียนมากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนั้นเพิ่มขึ้น และต้องการที่จะพัฒนาตัวเองในด้านการช่วยเหลือและดูแลเด็กๆในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือเด็กที่อายุน้อยลงกว่าเดิม  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
22-เมษายน-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
31-กรกฎาคม-2564  
ตำแหน่ง 2 :
ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ(Team Teach)  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
16,000  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
มีแพลนจะลาออกเพราะว่าอยากเป็นครูสอนในโรงเรียน เนื่องจากได้ทำงานมาด้านนี้แล้วชอบ และสนใจที่จะพัฒนาระบบการศึกษาของไทยด้วยค่ะ  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
13-พฤษภาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-เมษายน-2563  
ตำแหน่ง 3 :
Entry & Exit counter supervisor  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
เนื่องจากที่ทำงานต้องใช้เวลากับเด็กเป็นส่วนใหญ่ ทำให้รู้สึกชอบ  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยยังสามารถพัฒนาได้อีก และแผนการเรียนการสอน ควรปรับปรุงให้เด็กเล็กได้มีกิจกรรม เพื่อให้ได้พัฒนาทักษะ และกระบวนการความคิด การให้ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมมากขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีความกล้าแสดงออก และสามารถช่วยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งเด็กจะสามารถได้รับความรู้และความสนุกไปด้วยในเวลาเดียวกัน เวลามาเรียนเด็กจะได้อยากมาและสนใจกับการเรียนมากขึ้น และเด็กโต เด็กโตจะเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง เด็กแต่ละคนจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกัน และเก่งไม่เหมือนกัน สมัยก่อนการเรียนของไทยจะเป็นการสอนแบบไปทางเดียว ไม่ว่าเด็กจะเข้าใจในบทเรียนหรือไม่ เด็กก็จะได้รับการสอนในแบบเดียวกัน ซึ่งเด็กแต่ละคนเราจะใช้รูปแบบเดียวในการสอนไม่ได้ และเราควรจะมีกิจกรรมหรือการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็ก เพื่อให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพได้เป็นอย่างดี 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
ช่วงนี้จากภาพรวมคือ ข่าวลือที่มีทั้งที่มาและไม่มีทั้งที่มา สามารถทำให้ผิดเป็นถูก หรือทำถูกให้เป็นผิดได้ โดยใช้สื่อทางโซเชียลมีเดียหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นการกระจายสื่อเหล่านั้นออกไป ทำให้ดูเหมือนว่าสังคมไทยในปัจจุบันขับเคลื่อนไปด้วยกระแสโซเชียลมีเดียต่างๆ แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดี บางอย่างก็ดี แค่เราต้องเลือกมาใช้และปรับให้เหมาะสมกับสังคมไทยของเรา เพื่อที่เราจะได้พัฒนาต่อไป  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การศึกษาในโรงเรียนนั้น เรามีหน้าที่คือครู เรายังสามารถเป็นที่ปรึกษา เพื่อน พี่ ผู้ให้ความรู้ เป็นผู้ฟังที่ดี ดูน่าเคารพและน่ารักในเวลาเดียวกันได้ อีกทั้งยังสามารถอดทนต่อคำที่ไม่ดีจากหลากหลายฝ่ายได้ เป็นคนที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เด็กรู้สึกเข้าถึงง่ายแล้วเขาจะไว้ใจเรา