ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูวิทยาศาสตร์/ครูผู้ช่วย  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
15,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
03-พฤษภาคม-2528  
อายุ :
37  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
วิทยาศาสตร์ 
วิชาเอก :
ชีวะเคมี 
เกรดเฉลี่ย :
2.12 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
 
 
 
อังกฤษ
ดี  
 
 
 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดี  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดี  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
-  
8. Database ที่ชำนาญ
-  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดีมาก  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
เล่นกีฬา วิ่ง/บาสเก็ตบอล/วาดรูป  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
ประกวดเรียงความ/คัดลายมือ/วาดภาพ/โครงงาน  
โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก  
2545-2548  
นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม  
โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก  
2548  
ประกวดเรียงความวันครูขององค์การนักศึกษา /อบรมความรู้เบื้องต้นระบบรคุณภาพ ISO  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2549  
อบรมครูหลักสูตรการอบรมคุณภาพกระบวนการคิด รุ้นที่ 1/อบรมครูศตวรรษที่21/ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันวันวิชาการงานศิลปวัฒนธรรม/ครูผู้ฝึกสอนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
โรงเรียนอักษรศิริ  
2556-2561  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-พฤษภาคม-2553  
-จนถึงวันสุดท้าย :
15-พฤษภาคม-2555  
ตำแหน่ง 1 :
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์/ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
8000  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
ย้ายกลับไปสอนที่หาดใหญ่  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-พฤษภาคม-2555  
-จนถึงวันสุดท้าย :
15-พฤษภาคม-2556  
ตำแหน่ง 2 :
 
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
8340  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
โรงเรียนยุบสถานที่เนื้องจากพื้นที่แคบ ไปเปิดและสร้างโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนอักษรศิริ  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-พฤษภาคม-2556  
-จนถึงวันสุดท้าย :
15-พฤษภาคม-2561  
ตำแหน่ง 3 :
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์/ครูผู้ดูแลห้องเล็บวิทยาศาสตร์/ครูผู้ช่วยในตำแหน่งนักวิชาการ/ครูประจำชั้น  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
15000  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
ยายไม่สบาย ลาออกไปดูแลยาย  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยจะมีแสงสว่างที่ปลายปลายอุโมงค์ คือ ทำได้ คือ การพัฒนาครู ครูเป็นกลุ่มคนที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาให้ด้อยลงและดีขึ้น เพราะการศึกษาไทย คือ รากฐานที่สำคัญที่พัฒนาประเทศ ครูเก่งในที่นี้ต้องมีคุณธรรม และจริยธรรม มีวิชาชีพต่อการเป็นครู เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนและสามารถยกระดับความรู้ให้กับนักเรียนได้ ในขณะที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนก็สามารถสามารถยกระดับคุณภาพของโรงเรียนได้ ทั้งนี้การศึกษาไทยต้องเป็นไปตาม ศตวรรษที่ 21 ที่ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนที่ให้เดินมไปในทางที่ถูกต้อง สามารถไปต่อยอดและกลับมาพัฒนาประเทศได้ โดยให้นักเรียนได้แสดงความคิด การลงมอทำ เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์นำมาใช้ประโยชน์ แก่ตัวเอง และคนรอบข้างได้ โดยมีครูเป็นผู้คอยสังเกตและช่วยชี้แนะแนวทางต่อไป 
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สมัยนี้มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมหรือปัญหาทางสังคมจึงทำให้การแข่งขันกันเองเกิดขึ้นกับสังคมไทยในปัจจุบัน ทำให้คนไทยมีความเครียดมากขึ้นและทำให้คนไทยมีความคิดที่เปลี่ยนไปจากสมัยก่อน เกิดการแข่งขันแย่งชิงกันในสังคมปัจจุบัน จึงทำให้คนมีแรงกดดันทำให้คนไทยเกิดเป็นปัญหาขัดแย้งต่อกันความเห็นแก่ตัวของคนที่เกิดขึ้นกับหลายๆ สังคม ซึ่งคนไทยลืมเรื่องของความมีน้ำใจและความให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อยากให้คนในสังคมนั้นมีน้ำใจรู้จักการให้อภัย รู้จักการแบ่งปันเพราะถ้าคนปัจจุบันเรามัวแต่ให้ความสนใจแต่วัตถุนิยมสังคมก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆซึ่งสังคมไทยนั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้ม  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตร คือ เพื่อนที่ดี เป็นหลักธรรมที่ต้องการให้มนุษย์ได้รู้และปฏิบัติในการเป็นเพื่อนที่ดี เป็นคุณสมบัติของมิตรแท้ มีไมตรีต่อกัน เมื่อได้คบกันหรือเข้าหากันแล้วจะก่อให้เกิดความดีงาม และความเจริญ กัลยาณมิตรเป็นฐานที่ทำให้มิตรได้รู้ความจริง โยนิโสมนสิการ เป็นกระบวนการพิจารณาความสอดคล้องและความสมเหตุสมผลตามความเป็นจริง นอกจากนี้กระบวนการสอน โยนิโสมนสิการเป็นกระบวนการคิด เป็นวิธีการที่ให้บุคคลมีหลักการและวิธีการคิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในกระบวนการสอน กระบวนการคิดหาเหตุ หรือกระบวนการพิจารณาหาเหตุ