ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
N/A  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
ชาย  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
02-กันยายน-2520  
อายุ :
42  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
Educational Technology 
เกรดเฉลี่ย :
3.43 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ดี  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
ดีมาก  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
ดีมาก  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ดี  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
พอใช้  
6.2 Web based Application
พอใช้  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
c+, c#  
8. Database ที่ชำนาญ
c#  
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ดี  
9.2 Linux / Unix
พอใช้  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
ดีมาก  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
พอใช้  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
program Adobe Flash CS 5 program Adobe Photoshop CS5 program Adobe Dreamweaver CS 5 program Adobe premiere pro CS 4 program Adobe Illustrator CS 4 program Adobe In Design CS 5 program Adobe Captivate CS 5 program Microsoft Visual C# program Microsoft Visual C++ program Dev-C++ program Notepad++ program Microsoft Access 2010 program Microsoft Office Word 2010 program Microsoft Office PowerPoint 2010 program Microsoft Office Excel 2010 program Google Sketch Up program Ulead Video Studio 11 program ProShow Gold ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอที (hardware) (software) เว็บไซต์การศึกษา แนะนำตัวเอง (URL) https://sites.google.com/site/tangjadsadarditthasuwan/  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
แข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ นักเรียน  
งานแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ นักเรียน  
2553-2554  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน นักศึกษา  
งานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน นักศึกษา  
2558-2559  
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  
2559-2560  
แข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 69  
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 69  
2562-2563  
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-เมษายน-2549  
-จนถึงวันสุดท้าย :
16-พฤษภาคม-2553  
ตำแหน่ง 1 :
ครูอัตราจ้างรัฐบาล ฝ่ายเทคโนโลยีฯลฯ  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
สัญญาจ้างรายปี  
 
2 )
ชื่อสถานประกอบการ 2 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-เมษายน-2556  
-จนถึงวันสุดท้าย :
16-พฤษภาคม-2557  
ตำแหน่ง 2 :
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์และครูที่ปรึกษา  
เงินเดือนสุดท้าย 2 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 2 :
สัญญาจ้างรายปี  
 
3 )
ชื่อสถานประกอบการ 3 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-เมษายน-2554  
-จนถึงวันสุดท้าย :
16-พฤษภาคม-2558  
ตำแหน่ง 3 :
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์และครูที่ปรึกษา  
เงินเดือนสุดท้าย 3 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 3 :
สัญญาจ้างรายปี  
 
4 )
ชื่อสถานประกอบการ 4 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
16-เมษายน-2558  
-จนถึงวันสุดท้าย :
01-มกราคม-2559  
ตำแหน่ง 4 :
ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ และ ครูประจำชั้น ปวช และ ปวส  
เงินเดือนสุดท้าย 4 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 4 :
สัญญาจ้างรายปี  
 
5 )
ชื่อสถานประกอบการ 5 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
14-มกราคม-2561  
-จนถึงวันสุดท้าย :
14-พฤษภาคม-2562  
ตำแหน่ง 5 :
ครูคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ  
เงินเดือนสุดท้าย 5 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 5 :
สัญญาจ้างรายปี  
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
สังคมโลกในอนาคต จะมีระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และการค้าแบบไร้พรมแดน มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
หลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา อย่างบูรณาการ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
การจัดการเรียน การสอนแบบผสมผสาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาทั้งสอง