ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาวิทยยาศาสตร์  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
16,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
05-กรกฎาคม-2539  
อายุ :
25  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอก :
เคมี 
เกรดเฉลี่ย :
2.56 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดี 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
ดี  
ดี  
ดี  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
พอใช้  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
พอใช้  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
 
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ดีมาก  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ดี  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
คลาริเน็ต,ขลุ่ยเพียงออ,ซออู้  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
รับรางวัลระดับดีมากการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ สาขาเคมี สิ่งแวดล้อม ในการประชุมระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11  
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ  
2562  
รางวัลครูผู้ดูแลการแข่งขันศิลปหัตกรรมวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Science Show ระดับเหรียญเงิน  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2562  
รางวัลครูผู้ดูแลการแข่งขันศิลปหัตกรรมวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทการทดลอง ระดับเหรียญเงิน  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2562  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
1 )
ชื่อสถานประกอบการ 1 :
xxxx  
ระยะเวลาเริ่มทำวันแรก :
15-พฤษภาคม-2562  
-จนถึงวันสุดท้าย :
25-มิถุนายน-2563  
ตำแหน่ง 1 :
ครูฝึกสอน  
เงินเดือนสุดท้าย 1 :
N/A  
สาเหตุที่ลาออก 1 :
 
 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยคือการทำให้เด็กบางคนนั้นไม่ได้มีความฉลาดขึ้นเลย เพราะ เป็นการสอนแบบสนใจเด็กแบบไม่ทั่วถึงไม่ค่อยมีการสนับสนุนเด็กสักเท่าไร มีการแบ่งแยกเด็กที่ฉลาดอยู่กับคนที่ฉลาด ส่วนเด็กที่ไม่ฉลาดก็จะจัดให้อยู่กลุ่มที่ไม่ฉลาด เด็กไม่สามารถมีความคิดที่แตกต่างไปจากกรอบได้ ตัดสินด้วยเกรดเฉลี่ย แทนที่จะมองที่ความสามารถของเด็กแล้วสนับสนุนแต่กลับสอนด้วยมาตรฐานเดียวกัน  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
สังคมไทยผู้คนเห็นแก่ตัวมากขึ้นทุกวันไม่ค่อยมีใครคิดถึงสังคมส่วนรวม คิดกันแต่สังคมส่วนตัว แต่อะไรจะเกิดอะไรก็ตามอยู่ที่ตัวเราปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติดี คิดดี ทำดี ก็ย่อมมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา แต่ถ้าเราพบเจอสิ่งที่ทำให้ใจเราไม่สบายเราก็แค่วางเฉย เพราะเราตัวของเราให้ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วค่ะ  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
กัลยาณมิตรเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อให้ผู้เรียนมีความรู้ วิธีคิด และการปฏิบัติที่ถูกเป็นพื้นฐานของ ความคิดรวบยอดเหล่านี้จะนำไปใช้ในการตรึกตรองในกระบวนการคิดพิจารณาความสัมพันธ์ของเหตุและผลในโยนิโสมนสิการ คือคิดให้ถูกอย่างมีจุดหมาย คิดอย่างต่อเนื่อง คิดด้วยความเป็นเหตุเป็นผล คิดให้เป็นประโยชน์