ประวัติคนหางาน
ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
ครูสอนวิชาภาษาไทย,ครูประจำชั้น  
ประเภทของงาน :
งานประจำ  
เงินเดือนที่ต้องการ :
13,000  
สถานที่ต้องการทำงาน
ภาค :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
xxxx 
นามสกุล :
xxxx 
เพศ :
หญิง  
วัน/เดือน/ปีเกิด :
05-ตุลาคม-2540  
อายุ :
24  
สัญชาติ :
xxxx 
เชื้อชาติ :
xxxx 
ศาสนา :
xxxx  
ส่วนสูง :
xxxx 
น้ำหนัก :
xxxx 
ตำหนิ :
xxxx 
กรุ๊ปเลือด :
xxxx 
สถานที่เกิด :
xxxx 
โรคประจำตัว :
xxxx  
สถานะความเป็นอยู่ :
xxxx 
สถานะครอบครัว :
xxxx 
สถานะทางทหาร :
xxxx 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ :
xxxx  
แขวง/ตำบล :
xxxx  
เขต/อำเภอ :
xxxx  
จังหวัด :
xxxx  
รหัสไปรษณีย์ :
xxxx 
เบอร์โทรศัพท์บ้าน :
xxxx  
เบอร์มือถือ :
xxxx  
E-mail :
xxxx
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาตรี  
ชื่อสถาบันสูงสุด :
xxxx 
สาขา :
ศิลปศาสตร์ 
วิชาเอก :
ภาษาไทย 
เกรดเฉลี่ย :
3.58 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ไม่มี  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ไม่มี  
ระดับ ชื่อสถาบัน จังหวัด ประเทศ ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 
ความสามารถทางด้านภาษา
ภาษา
พูด
เข้าใจ
อ่าน
เขียน
ไทย
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก  
อังกฤษ
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ภาษาญี่ปุ่น
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
พอใช้  
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT )
โปรแกรม
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. โปรแกรมสำนักงาน
(Word , Excel , Powerpoint , Access)
ดีมาก  
2. โปรแกรม Multimedia
(Cai , Flash , Autoware , etc. )
ไม่ได้เลย  
3. โปรแกรมตัดต่อ VDO , sound , Effect
( Premier , Ulead , Sound Forge , etc. )
พอใช้  
4. โปรแกรมสร้างกราฟิก ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
( photoshop , Illustrator , etc. )
พอใช้  
5. โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
( Dreamweawer , Wordpress , CMS ต่างๆ หรืออื่นๆ )
ไม่ได้เลย  
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์
6.1 Window based Application
ไม่ได้เลย  
6.2 Web based Application
ไม่ได้เลย  
6.3 Mobile Application
พอใช้  
7. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชำนาญ
 
8. Database ที่ชำนาญ
 
9. ระบบเครือข่าย ( ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง )
9.1 Window
ไม่ได้เลย  
9.2 Linux / Unix
ไม่ได้เลย  
10. การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปรินท์เตอร์ , อื่นๆ )
พอใช้  
ความสามารถทางด้านดนตรี
เครื่องดนตรี
ความสามารถ ( ใช้งานได้ )
1. เครื่องดนตรีไทย
(ระนาด , ขลุ่ย , ซอ , พิณ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
2. เครื่องดนตรีสากล
( เปียโน , คีย์บอร์ด , กีตาร์ ฯลฯ )
ไม่ได้เลย  
ความสามารถทางด้านอื่นๆ
ความสามารถ :
จัดฉากผ้าหน้าเวที&โต๊ะ จัดฉากBack drop  
เกียรติประวัติ - รางวัลต่างๆ
รางวัล
จากสถาบัน
ปี พ.ศ.ที่ได้รับ
เกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
2560  
เกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
2561  
เกียรติบัตรนักศึกษาที่มีกิจกรรมดีเด่น  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
2562  
 
 
 
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน :
xxxx ปี 
การฝึกอบรม
หัวข้อ
สถาบัน
ระยะเวลา
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
บุคคลผู้รับรอง ( อ้างอิงได้ )
ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล
ความสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
1
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
2
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
3
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
xxxx  
แสดงความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะของท่าน
1)ทัศนคติต่อการศึกษาไทย :
การศึกษาไทยในปัจจุบันนั้น มีการเปิดกว้างทางการเรียนรู้ได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะอินเตอร์เน็ต สื่อทีวีดิจิตอล โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาของไทย ให้ทั้งครูและผู้เรียนนำเทคโนโลยีนี้มาใช้จนเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งครูและผู้เรียนรักการอ่าน ใฝ่รู้ เรียนรู้ด้วยตนเองได้อีกด้วย  
2)ทัศนคติของท่านต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน :
จากผลของมาตรการควบคุมการระบาดของโรค Covid-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เศรษฐกิจต้องชะลอตัวลง เนื่องจากร้านค้า ห้างร้าน สถานประกอบการต่างๆต้องหยุดกิจการชั่วคราว ทำให้ไม่มีเงินที่หมุนเวียน ส่งผลให้เศรษฐกิจตอนนี้ชะงักลงเช่นกัน ทางรัฐบาลมีมาตรการเงินเยียวยาผู้มีผลกระทบจากมาตราการควบคุมโรคนี้ ซึ่งเป็นการดี เนื่องจากหลายๆครอบครัวต้องขาดรายได้จากการหยุดกิจการ ในสังคมไทยยังมีความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่กัน ยังมีการทำตู้ปันสุข ให้ผู้คนที่ขาดแคลนเครื่องบริโภคได้นำไปใช้ ทำให้เห็นน้ำใจที่ดีของคนไทยอีกด้วย  
3)กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการกับการศึกษา :
ดิฉันมักคิดว่าการเข้ากับผู้ที่อาวุโสและผู้ใหญ่ทุกๆท่าน เป็นสิ่งที่ดิฉันชอบ เพราะทำให้ดิฉันได้รู้ถึงความเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของพวกเขา ชอบพูดคุยกับพวกเขา ดิฉันมักจะจริงจังกับการทำงานเสมอ เเละชอบทำให้มันออกมาดีที่สุด ดิฉันน้อมรับฟังคำเสนอแนะ คำว่ากล่าวตักเตือนและนำไปปรับใช้ให้ออกมาดีกว่าเดิมเสมอ