โรงเรียน Little Oak ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ครู Part time วันเสาร์-อาทิตย์  
จำนวนที่รับ :
2 อัตรา  
เงินเดือน :
5,000 
วันที่ประกาศ :
14-กุมภาพันธ์-2561  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
สอนเด็กอายุุตั้งแต่ 3 -12 ปีขึ้นไป สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสร้างสถานการณ์จากสื่อของเล่นและบอร์ดเกมเป็นเครื่องมือหลักในการสอน เน้นการสอนทักษะการคิดและทักษะกระบวนการคิด ควบคู่กับการสอนเชาวน์ปัญญา เขียนแผนการสอน บันทึกพฤติกรรม ประเมินผลการเรียน ประเมินผลผู้ปกครอง ฝึกพัฒนาการทางด้านสติปัญญา และส่งเสริมการพัฒนาด้าน IQ / EQ /AQ / MQ ***ทำงานสัปดาห์ละ 2 วัน (วันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลาทำงาน 9.00 - 18.00 น. *** ทางโรงเรียนไม่พิจารณาผู้สมัครที่ติดเงื่อนไขดังต่อไปนี้*** 1.มีกิจธุระส่วนตัวมาก มาทำงานได้ไม่สม่ำเสมอ ต้องหยุดงานบ่อย 2.ผู้มีโครงการศึกษาต่อปริญญาโทในปีการศึกษาหน้าหรือกำลังศึกษาอยู่และมีผลกระทบต่อการทำงาน 3.ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด และไม่แน่ใจว่าทางบ้านจะมารับตัวกลับบ้านหรือไม่(โรงเรียนต้องการผู้ที่ร่วมงานได้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป) ***ผู้สนใจกรุณาติดต่อครูปุ้ยโดยใช้โทรศัพท์เท่านั้น ไม่รับการพิจารณาทาง Line หรือ SMS และไม่แนบรูปถ่ายนะค่ะ 
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• -เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี จบปริญญาตรี*โท ด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 
• -มีความรู้ด้านพัฒนาการเด็กและจิตวิทยาเด็ก รักการค้นคว้าหาความรู้ รักการอ่าน รักการพัฒนาตนเอง
 
• -ช่างสังเกต กล้าแสดงออก กระตือรื้อร้น*มีความรับผิดชอบต่อองค์กรสูง ปฎิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
 
• - มีความสนใจจริงที่จะทำงานด้านศักยภาพเด็ก
 
• -มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี*** ไม่ขาดงาน
 
• -มีความรู้ด้าน Logical Thinking จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
• -เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตัวเองสม่ำเสมอ เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 
• -เป็นผู้มีวินัยในการทำงาน อดทน ขยัน และสื่อสารได้ตรงประเด็น
สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด โดย ร้านสคูลจ๊อบ
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
คุณปุณณดา ประดับทอง (ครูปุ้ย)  
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 199 อาคาร/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน -  
แขวง/ตำบล :
บางขุนกอง  
เขต/อำเภอ :
บางกรวย  
จังหวัด :
นนทบุรี  
ไปรษณีย์ :
11130  
โทร :
099-1498122, 084-516-5641  
แฟกซ์ :
E-mail :
เว็บไซต์ :
 
Facebook :
Line ID :
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด โดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th