ตำแหน่ง :
ครูสอนเสริมภาษาอังกฤษ (ESL Programme Teacher)
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
40,000 
วันที่ประกาศ :
10-เมษายน-2564  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
General Responsibilities 1. Provide ESL push in and/or pull out instruction to students in Primary School as assigned by the Head of Academic Operations and/or Head of Curriculum. 2. Assist in administering required language proficiency and academic achievement tests for determining placement for students in Primary School, along with ongoing monitoring of student progress. 3. Maintain a database of ESL and ESL-eligible students. 4. Assist in developing language acquisition support plans (ESL plans) for all ESL students in the programme and work with subject/homeroom teachers to implement plans. 5. Assist in completing ESL relevant forms and ESL Progress Reports for Primary School students. 6. Work with homeroom/subject teachers to support differentiated instruction for ESL students. 7. Monitor and support classrooms as assigned by the Head of Academic Operations and/or Head of Curriculum. 8. Assist in developing appropriate curriculum to help ESL students acquire the English language. 9. Employ a variety of instructional techniques and teaching strategies to meet different aptitudes and interests of students, including whole group (co-teaching)/ small-group or individual learning. 10. Assist in compiling and maintaining a profile summary (record of achievement and progress) for each student. 11. Assist in gathering and reporting data for reporting requirements and other required reports. 12. Establish and maintain communication with parents of students in the programme. 13. Engage parents and families in their student’s learning and acting as an ambassador for the school in the community. 14. Participate in academic/teacher meetings as required or assigned. 15. Contribute productively to the school as a whole. 16. Participate in in-service and staff development activities and staff meetings as required or assigned. 17. Attend and participate in established traditional school-sponsored activities (i.e, open house, and other activities customarily attended by classroom teachers and/or faculty members), which may be outside of regular school hours. 18. Other duties as assigned. หน้าที่และความรับผิดชอบทั่วไป 1. จัดการเรียนการสอน ESL เข้าเรียนร่วมและ/หรือดึงนักเรียนออกมาเพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนตามที่ได้รับมอบหมายจากรองครูใหญ่ฝ่ายวิชาการและ/หรือหัวหน้าด้านหลักสูตร 2. ดูแลและพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนรวมไปถึงการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อจัดลำดับของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 3. เก็บข้อมูลความก้าวหน้าของนักเรียน ESL 4. ช่วยพัฒนาแผนการเรียนสำหรับนักเรียน ESL ทุกคนในโปรแกรมและทำงานร่วมกับครูประจำวิชา / ประจำชั้นเพื่อดำเนินการตามแผน 5. ช่วยบันทึกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ ESL ประเมินและรายงานความคืบหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคล 6. ทำงานร่วมกับครูประจำชั้น / ครูประจำวิชาเพื่อช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันสำหรับนักเรียน ESL 7. ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนแต่ละห้องตามที่ได้รับมอบหมายจากรองครูใหญ่ฝ่ายวิชาการและ/หรือหัวหน้าด้านหลักสูตร 8. ช่วยในการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้นักเรียน ESL ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และถูกต้อง 9. มีเทคนิคในการสอนและกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความถนัดและความสนใจที่แตกต่างของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม (สอนร่วม) / กลุ่มย่อย หรือการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 10. รวบรวมและดูแลสรุปข้อมูลนักเรียน (บันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคืบหน้า) สำหรับนักเรียนแต่ละคน 11. รวบรวมและรายงานข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวกับนักเรียน ESL 12. สื่อสารและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับทางผู้ปกครอง 13. เป็นสื่อกลางในการให้ผู้ปกครองและครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนักเรียนและทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนเมื่อมีการประชุมหรือตามที่ครูกำหนดและมอบหมาย 14. มีส่วนร่วมและช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน 15. เข้าร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 16. เข้าร่วมประชุมตามวาระที่จำเป็นหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 17. เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น (เช่น งาน Open House และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ของความร่วมมือจากทุกคน) ซึ่งอาจอยู่นอกเวลาเรียนตามปกติ 18. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย.
สงวนโดย :
สองศูนย์สองหนึ่ง-ศูนย์สี่-หนึ่งศูนย์เวสองหนึ่ง:สี่เก้า:ห้าห้าไอพีสามสี่จุดสองศูนย์สี่จุดหนึ่งแปดห้าจุดห้าสี่ ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 20951
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• Thai Nationality
 
• Bachelor’s Degree in Education or related field
 
• Excellent command of written and spoken English
 
• Male/Female, age not over 35 years old
 
• Teaching licenses preferred
 
• Good interpersonal and communication skills
 
• Experience working with Primary school students
 
• Be able to conduct the class for ESL students in the school.
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• Thanakrit.su@denlaschool.ac.th (Head of Academic Operations)
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
094-969-7242
ที่อยู่ :
เลขที่ 8 ซอย - ถนน นครอินทร์  
แขวง/ตำบล :
บางขุนกอง
เขต/อำเภอ :
บางกรวย
จังหวัด :
นนทบุรี
ไปรษณีย์ :
11130
E-mail :
โทร :
094-969-7242
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
dlps 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน