ตำแหน่ง :
ครูสอนด้านธุรกิจสถานพยาบาล
จำนวนที่รับ :
2 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
19-ธันวาคม-2563  
วุฒิที่รับ :
ไม่กำหนด  
รายละเอียดงาน :
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีไคโกะอุดรธานี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 12 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,000.00-15,000.00 บาท / ตามข้อตกลง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ครูสอนวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) ภาษาไทย/ (ค.บ.) ภาษาไทย 2 อัตรา 2. ครูสอนวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.) สังคมศึกษา 1 อัตรา 3. ครูสอนวิชาการบัญชี (บธ.บ.) การบัญชี/ (บช.บ.) การบัญชี/ (ทล.บ.) การบัญชี 1 อัตรา 4. ครูวิชาภาษาต่างประเทศ (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ/ (ศศ.ม.) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ/ 1 อัตรา (ศศ.บ.) ภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา 5. ครูสอนวิชาการตลาด (บธ.บ.) การตลาด 1 อัตรา 6. ครูสอนด้านธุรกิจสถานพยาบาล (ส.บ.) สาธารณสุขศาสตร์/พยาบาลวิชาชีพ ปริญญาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่าอายุไม่เกิน 63 ปี 2 อัตรา 7. ครูสอนด้านการจัดการโลจิสติกส์ฯ (บธ.บ.) การจัดการโลจิสติกส์ (วท.บ.) โลจิสติกส์ (วศ.บ.) อุตสาหกรรม,โลจิสติกส์ 2 อัตรา 8. ครูสอนงานพิมพ์ดีด Computer (บธ.บ.) การจัดการ/การจัดการทั่วไป / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อัตรา 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 มีสัญชาติไทย 2.2 เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี 2.3 มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2.4 มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัย 2.6 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด 2.7 ผู้สมัครเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือเรียนวิชาทหารจบชั้นปีที่ 3 3. หลักฐานการสมัคร 3.1 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 3.2 ใบสำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 3.3 บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 3.4 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 3.5 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม. จำนวน 1 ฉบับ 3.6 หลักฐานที่แสดงถึงการผ่านการคัดเลือกทหาร. จำนวน 1 ฉบับ 3.7 สำเนาหลักฐานอื่นๆ (เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล) จำนวน 1 ฉบับ 3.8 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวด ไม่สวมแว่นดำ. จำนวน 3 ใบ 3.9 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 23.00 น. ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ยื่นสมัครทาง E-Mail พร้อมสำเนาหลักฐาน ระบุที่อยู่ ประวัติส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์ ระบุเจตนาที่ผู้สมัคร พึงประสงค์ พร้อมสำเนาหลักฐานแนบการสมัคร ส่งเอกสารมาที่ Kaitech.college@gmail.com ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 094-4417159 5. วิธีการคัดเลือก 5.1 สอบปฏิบัติ สอบสอน ใช้เวลาคนละไม่เกิน 15 นาที 5.2 สอบสัมภาษณ์ 6. กำหนดการสอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00 น.เป็นต้นไป สถานที่สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไคโกะอุดรธานี ถนนโนนภู่ทอง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 (ติดกับหมู่บ้านชนรดา 2)
สงวนโดย :
สองศูนย์สองหนึ่ง-ศูนย์สาม-ศูนย์ห้าเวศูนย์แปด:ห้าเจ็ด:หนึ่งเก้าไอพีหนึ่งแปดจุดสองหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งสองจุดสองสองเก้า ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 20366
คุณสมบัติผู้สมัคร :
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 55/5 ซอย - ถนน โนนภู่ทอง  
แขวง/ตำบล :
บ้านจั่น
เขต/อำเภอ :
เมือง
จังหวัด :
อุดรธานี
ไปรษณีย์ :
41000
E-mail :
โทร :
0824591978
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
 
Facebook :
 
Google Map :
 
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน