ตำแหน่ง :
ครูภาษาไทยและสังคมศึกษา
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
24,000 
วันที่ประกาศ :
14-มกราคม-2565  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
สงวนลิขสิทธิ์ :
สองศูนย์สองสอง-ศูนย์หนึ่ง-หนึ่งเจ็ดเวศูนย์สี่:สี่เก้า:สองศูนย์ไอพีห้าสี่จุดเก้าหนึ่งจุดหกสองจุดสองสามหกสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดโดย ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 18839
รายละเอียดงาน :
- ทำการสอนในรายวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา - จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบการประเมินในรายวิชาที่สอน - จัดทำและพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาไทย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ - จัดทำเอกสารประกอบการสอน หรือกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ - จัดทำแบบประเมินตนเอง (SAR) ของกลุ่มสาระภาษาไทยศึกษา - ทำการสอน ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากทางกลุ่มสาระฯ และจากทางโรงเรียน (เช่น งานรับสมัครนักเรียน งานแนะแนว งานประสานงานกิจกรรมโรงเรียน เป็นต้น)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 
• มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป
 
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย
 
• มีใบประกอบวิชาชีพครู
 
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 
• มีบุคลิกเหมาะสมกับวิชาชีพครู
 
• มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมทำงานพื้นฐาน
 
• มีวิธีคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ
 
• มีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อคน
 
• มีความสนใจและมีความชอบต่องานการศึกษา
 
• มีความสามารถในการบริการจัดการงานต่าง ๆ ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 
• มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 
• มีความสามารถในการสอนออนไลน์ เช่น การใช้โปรแกรม Zoom, Google Classroom, Meet และ Share online documents
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• darawan.lu@denlaschool.ac.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 8 ซอย - ถนน นครอินทร์  
แขวง/ตำบล :
บางขุนกอง
เขต/อำเภอ :
บางกรวย
จังหวัด :
นนทบุรี
ไปรษณีย์ :
11130
E-mail :
โทร :
094-969-7242
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
dlps 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน