โรงเรียนไทยคริสเตียน ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอน / ครูปฐมวัย / montessori
จำนวนที่รับ :
2 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามประสบการณ์ 
วันที่ประกาศ :
04-มกราคม-2564  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 1.ดูแลอบรมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฏของโรงเรียน 2.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหัวหน้ากิจกรรมของช่วงชั้นในส่วนของกิจกรรมวันสำคัญหรือกิจกรรมโรงเรียน 3.สำรวจนักเรียน รายงานสถิติจำนวนนักเรียนให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียนทุกวันทีมีการเรียนการสอนหรือกิจกรรม 4.ให้คำปรึกษา แนะแนว และให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องการเรียน และการดำเนินชีวิตที่ดี 5.จัดทำเอกสารของนักเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน และนำส่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ตรงเวลาทุกครั้ง 6.แจ้งผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาของนักเรียนหรือความก้าวหน้าเรื่องผลการเรียน 7.จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีบรรยากาศทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ 8.จัดแบ่งความรับผิดชอบให้แก่นักเรียนในชั้นเรียนของตนเอง 9.ปกครองนักเรียนในชั้นด้วยความรักและความเอาใจใส่อย่างทั่วถึงทุกคนและเท่าเทียมกัน 10.จัดหาสื่ออุปกรณ์ในห้องเรียนให้เหมาะสมและเพียงพอ 11.ดูแลรักษาทรัพย์สินของห้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้ตลอดเวลา 12.ติดตามเอกสารต่างๆที่โรงเรียนติดต่อไปยังผู้ปกครองของนักเรียนและรวบรวมส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ 13.ประพฤติปฎิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน และ ปฎิบัติงานกับผู้อื่น(เช่น นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เพื่อนร่วมงาน) อย่างกัลยาณมิตร 14.ปฎิบัติหน้าที ภาระงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน เช่น งานเวรประตููโรงเรียน หรือ งานดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน
สงวนโดย :
สองศูนย์สองหนึ่ง-ศูนย์หนึ่ง-สองเจ็ดเวศูนย์สี่:สี่สาม:สี่สามไอพีหนึ่งแปดจุดสองสามสี่จุดสองสี่เจ็ดจุดเจ็ดห้า ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 17909
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• ชาย-หญิง อายุ 25- 45 ปี
 
• จบปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์เอกปฐมวัย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก จิตวิทยาเด็ก
 
• มีประสบการณ์สอนปฐมวัยหลักสูตร montessori จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
• เงินเดือนตามวุฒิ+ประสบการณ์
 
• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับ A2 ขึ้นไป
 
• ซื่อสัตย์ อดทน สามารถรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองได้
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
• tanyalak.sr@thaichristian.ac.th Tel. 093-327-2249
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
คุณต้นหอม
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 1023/1 อาคาร/หมู่บ้าน - ซอย ปรีดีพนมยงค์ 41 ถนน สุขุมวิท 71  
แขวง/ตำบล :
คลองตันเหนือ
เขต/อำเภอ :
วัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10110
E-mail :
โทร :
02-713-0922-4
แฟกซ์ :
02-391-5015
เว็บไซต์ :
Google Map :
 
Line ID :
Tel.097-323-4489 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน