โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
ครูอัตราจ้างสอนวิชาสังคมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
23,000 
วันที่ประกาศ :
21-เมษายน-2562  
วุฒิที่รับ :
ปริญญาตรี  
รายละเอียดงาน :
สอนวิชาสังคมศึกษาเต็มเวลาเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโครงการ The English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของโรงเรียนและโครงการ The English Program สามารถทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์และทำล่วงเวลางานได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ครูขวัญฤทัย วัฒนกุล หัวหน้าโครงการ The English Program 084-0596914 **หมายเหตุ เงินเดือนอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร
สงวนโดย :
สองศูนย์หนึ่งเก้า-ศูนย์สี่-สองสามเวหนึ่งแปด:ศูนย์หก:หนึ่งหนึ่งไอพีห้าสี่จุดแปดสองจุดหนึ่งหนึ่งเก้าจุดหนึ่งหนึ่งหก ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 17134
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันทำสัญญา
 
• สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีเอกสังคมศึกษาหรือภาษาอังกฤษหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
 
• ผ่านการสอบ TOEFL IBT (ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน) หรือ TOEIC (ไม่ต่ำกว่า 750 คะแนน) หรือ IELTS (ไม่ต่ำกว่า ระดับ 6.5) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
• หากสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ / หลักสูตรนานาชาติ หรือมีประสบการณ์การศึกษา/การทำงานในต่างประเทศ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
• มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
• ประสบการณ์ทางการสอนในระดับมัธยมศึกษาอย่างน้อย 1 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
• มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมหรือฝึกฝนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
• ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 
• ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 
• มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ สุจริต
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน
• นัดสัมภาษณ์ทางไลน์
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
นางสาวปิยนุช นิลอุบล 086-9426627
ที่อยู่ :
เลขที่ 660 อาคาร/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ถนนราชดำเนิน  
แขวง/ตำบล :
ตำบลคลัง
เขต/อำเภอ :
เมือง
จังหวัด :
นครศรีธรรมราช
ไปรษณีย์ :
80000
E-mail :
โทร :
0840596914
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :
Line ID :
 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน