โรงเรียนทอสี ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่การเงิน
จำนวนที่รับ :
1 อัตรา  
เงินเดือน :
ตามตกลง 
วันที่ประกาศ :
17-กรกฎาคม-2562  
วุฒิที่รับ :
ไม่กำหนด  
รายละเอียดงาน :
การเงิน 1. บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน 2. จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า 4. บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน 5. จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร 6. ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร 7. จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ 8. ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ 9. จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค 10. ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน 11. จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ 12. ตรวจนับเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับและตรวจสอบรายการเช็คที่นับได้กับรายงานเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับ 13. จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เงินสดย่อย 1. จัดทำเรื่องในการขอใบเงินทดรองจ่ายของหน่วยงาน 2. ตรวจทานความถูกต้องของใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยแล้วจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอเบิก 3. จัดเก็บใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยเข้าแฟ้มชั่วคราว เพื่อใช้ในการติดตามการส่งคืนเงินทดรองจ่าย 4. จัดทำเรื่องในการขอเบิกเงินสดย่อย / ใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 5. คำนวณเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่มหรือรับคืนเงินจากผู้ขอเบิก กรณีที่มีการขอเบิกทดรองจ่ายเงินสดย่อยล่วงหน้ากับการเบิกจ่ายเงินสดย่อย 6. บันทึกรายการจ่ายเงินลงในสมุดเงินสดย่อย 7. จัดทำใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยทุก ๆ สัปดาห์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 8. บันทึกรายการรับเช็คชดเชยเงินสดย่อยในสมุดเงินสดย่อย พร้อมนำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารต่อไป 9. ตรวจนับเงินสดย่อย / ใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยและใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อยที่ยังไม่ได้เบิกชดเชยพร้อมจัดทำงบกระทบยอดเงินสดย่อย งานอื่น ๆ 1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน ภายนอก 2. สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สงวนโดย :
สองศูนย์หนึ่งเก้า-ศูนย์เจ็ด-หนึ่งเก้าเวศูนย์ห้า:สามหนึ่ง:สี่เก้าไอพีสามห้าจุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งจุดหนึ่งแปดสามจุดหนึ่งหกสาม ร้านสคูลจ๊อบ www.schooljob.in.th 16788
คุณสมบัติผู้สมัคร :
• มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียดรอบคอบในการทำงาน และตรงต่อเวลา
 
• อดทน และมีใจรักงานบริการ ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
 
• มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ชัดเจน และมีทัศนคติดี
 
• ทำงานภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob (สมัครงานตำแหน่งนี้)
• เพื่อความรวดเร็วในการนัดสัมภาษณ์ กรุณาส่งประวัติมาที่ อีเมล์ : thawsirecruit@gmail.com เท่านั้น
ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน :
นายอธิการ ทรัพย์เพ็ญภพ ( ครูปิ๊ง )
ชื่อโรงเรียน :
ที่อยู่ :
เลขที่ 1023/46 ซอย ปรีดีพนมยงค์ 41 ถนน สุขุมวิท 71  
แขวง/ตำบล :
คลองตันเหนือ
เขต/อำเภอ :
วัฒนา
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ :
10110
E-mail :
โทร :
02-7130260-1 ต่อ 131
แฟกซ์ :
02-3917433
เว็บไซต์ :
Facebook :
 
Line ID :
@ping00689 
 
 
 
 
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน
จำนวน
เงินเดือน